Головна
Третейський суд

Третейський суд

Загальні відомості про Постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Незалежна асоціація банків України»

5 жовтня 2015 року Міністерством юстиції України зареєстровано Постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Незалежна асоціація банків України»(далі — Третейський суд при НАБУ).

Третейський суд при НАБУ утворений на підставі Закону України «Про третейські суди» як недержавний, незалежний постійно діючий орган для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Завданням Третейського суду при НАБУ є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Третейський суд при НАБУ здійснює свою діяльність згідно із Законом України «Про третейські суди», Положенням про Третейський суд при НАБУ та Регламентом Третейського суду при НАБУ.

 

Перевагами третейського розгляду спору є:

  • мінімальні строки розгляду справи;
  • незалежність від впливу будь-яких органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
  • оптимальний розмір третейського збору, та як наслідок, зменшення витрат на вирішення спору;
  • незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону;
  • конфіденційність;
  • можливість обрання сторонами спору конкретного судді зі Списку третейських суддів;
  • розгляд спору в одній інстанції;
  • остаточність рішення третейського суду;
  • обов’язковість рішення третейського суду для сторін;
  • можливість примусового виконання рішення третейського суду.

 

Підвідомчість справ

Третейський суд при НАБУ може розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин за винятком випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди».

 

Зокрема, не можуть передаватися на розгляд Третейському суду при НАБУ:

1) справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

2) справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;

3) справи, пов'язані з державною таємницею;

4) справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

5) справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;

6) справи, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;

7) справи у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;

8) справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

9) справи у спорах, що виникають з трудових відносин;

10) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов'язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств; 

11) інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;

12) справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;

13) справи, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

14) справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

 

Передача спору на розгляд Третейського суду

Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону України «Про третейські суди».

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

Порядок порушення третейського провадження і розгляду справи визначається Регламентом Третейського суду при НАБУ.

 

Склад Третейського суду при НАБУ

До складу Третейського суду при НАБУ входять:

голова;

заступники голови;

третейські судді;

Апарат Третейського суду.