Документы в работе

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку", № 2788 від 20.01.2020; № 2788-д від 04.05.2020
Законопроектом передбачено надання національному оператору поштового зв'язку права здійснювати надання певних фінансових (банківських) послуг без отримання банківської ліцензії, зокрема – відкриття та обслуговування поштових рахунків, емісію електронних платіжних засобів, здійснення валютообмінних операцій, залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних та юридичних осіб.
ПЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж, держ. інформ. ресурсів і об’єктів критичної інформ. інфраструктури, № 8304-1»

Законопроект є продовженням роботи в напрямку врегулювання основних засад забезпечення кібербезпеки, встановлених Законом № 2163-VІІІ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Метою законопроекту є вдосконалення норм законодавства в частині запровадження посиленої кримінальної відповідальності за злочини, вчинені стосовно об’єктів критичної  інформаційної інфраструктури, та посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів №7270 від 09.11.2017 року

Удосконалення регулювання платіжних систем та контролю за операційними ризиками їх учасників. Упорядкування діяльності платіжних установ на ринку послуг з переказу коштів, надання права платіжним установам відкривати клієнтам рахунки й електронні гаманці, випускати платіжні карти й електронні гроші, а також їх обслуговувати.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками"
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками (№7180 від 05.10.2017)"
Збереження на ринку невеликих банків
Одним з пріоритетних для НАБУ питань є збереження на ринку фінансово стабільних життєздатних банків, діяльність яких може опинитись під загрозою через необхідність нарощування статутного капіталу до встановленого Законом України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон) рівня у 500 млн. грн. без об’єктивної потреби у таких інвестиціях.
Законопроект 6601 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку»

Метою законопроекту є підвищення рівня доступності до фінансових (банківських) послуг, забезпечення права громадян та суб’єктів господарювання на отримання фінансових (банківських) послуг на всій території країни, залучення  коштів до економіки держави, створення умов до розвитку безготівкових розрахунків, оптимізація діяльності національного оператора поштового зв'язку

Совершенствование расчетов за электроэнергию
Целью законопроекта является совершенствование расчетов за электрическую энергию для предупреждения возникновения задолженности и недопущение финансовой дестабилизации Оптового рынка электрической энергии
Заключение электронных договоров
Целью проекта Закона является уменьшение затрат ресурсов и времени участников гражданского оборота на бумажных носителях, ускорение оборота с помощью перехода участников гражданского оборота по их взаимному согласию на формализацию сделок на электронных носителях
Вопросы банковской тайны
В связи с провозглашением ведущими странами мира борьбы с международным терроризмом, легализацией доходов, полученных преступным путем актуальным встает вопрос относительно перечня информации, которая подлежит под определение банковской тайны
Раскрытие информации на фондовом рынке и совершенствования порядка эмиссии ценных бумаг
Изменения, предусмотренные проектом направлены на повышение прозрачности фондового рынка и уровня корпоративного управления в акционерных обществах в соответствии с европейскими практиками и стандартами, будет способствовать защите прав инвесторов и расширению возможностей для привлечения капитала
Консолидация функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг
Целью законопроекта является сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между другими органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг
Регулируемые рынки и деривативы
Целью разработки законопроекта является создание предпосылок для повышения эффективности и функциональности рынков капитала и других регулируемых рынков в Украине
Повышение уровня корпоративного управления в акционерных обществах
Вводит процедуры обязательного выкупа/продажи акций (squeeze-out и sell-out), улучшает корпоративное управление в акционерных обществах, усиливает защиту прав инвесторов и обеспечивает имплементацию Директивы ЕС о предложениях поглощений
Особенности оплаты услуг банков по приему денежных средств за жилищно-коммунальные услуги
Законопроект создает условия для ограничения количества финансовых учреждений, которые могут предоставлять потребителям услуги по приему и перечислению денежных средств в пользу определенных поставщиков ЖКУ
Урегулирование просроченной задолженности
Комплекс законодательных инициатив, которые призваны урегулировать ряд правовых коллизий и стимулировать развитие рынков классического факторинга, лизинга, управления долгами и их взысканиями
Возобновление и активизация кредитования
Комплекс законодательных инициатив, которые призваны урегулировать ряд правовых коллизий и стимулировать развитие рынков классического факторинга, лизинга, управления долгами и их взысканиями
Упрощение доступа к информации
Облегчает доступ потребителей и инвесторов к информации эмитентов ценных бумаг, способствует уменьшению затрат эмитентов на обнародование информации
Защита прав работника на свободное избрание банковского учреждения
При условии принятия предложений НАБУ - совершенствует защиту прав потребителей на свободное избрание финансового учреждения, обеспечивает равные условия конкуренции на рынке потребительских финансовых услуг
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг
Усиливает защиту прав потребителей финансовых услуг, регулирует применение электронных документов и дистанционных каналов обслуживания, способствует распространению новейших технологий при оказании финансовых услуг потребителям