Робота сервісів ЄДР в період оновлення реєстру з 07 по 16 серпня 2020
Мін'юст та ДП "НАІС" оголосили про повне відключення всіх сервісів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - по риємців та громадських формувань (далі - ЄДР) у період з 07 по 16 серпня 2020 року включно, у зв'язку із впровадженням нового ЄДР і міграцією даних.
 
Проект Закону "Про працю", реєстр. № 2708 від 28.12.2019
Законопроект встановлює права та обов'язки суб'єктів трудових відносин, містить норми щодо реалізації трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців.
Питання, що виникають в процесі роботи банківських установ з державними реєстрами

Наразі у банківських установи виникають складнощі при роботі з державними реєстрами, зокрема, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним реєстром обтяжень рухомого майна.
Проект Закону «Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства», реєстр. № 2290 від 18.10.2019

Законопроектом пропонується продовжити дію Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (втратив чинність 21.10.2019 р.) щодо таких категорій справ як банкрутство фізичних осіб-підприємців; банкрутства боржника, що ліквідується власником; санації боржника його керівником.

Фінансова реструктуризація
Сприяння відновленню господарської діяльності боржників, які перебувають у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації їхніх грошових зобов'язань та/або їхньої господарської діяльності
Використання банками при здійсненні ідентифікації суб’єкта господарювання інформації з ЄДР
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлена можливість банкам отримувати відомості з ЄДР на договірній основі (частина 3 статті 11), тоді як норми Інструкції № 492 не передбачають при здійсненні ідентифікації суб’єктів господарювання використовувати таке право та обмежують можливість отримання даних з ЄДР лише у режимі безоплатного доступу (абзац 2,3 п. 2.3 Глави 2).
Механізм банкрутства фізичних осіб
Пропозиції НАБУ направлені на створення ефективного механізму банкрутства фізичних осіб який не допустить фіктивних банкрутств фізосіб та, відповідно, уникнення останніми відповідальності за кредитними зобов'язаннями
Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", реєстр. № 2571-д від 30.03.2020 р.
Законопроектом пропонується удосконалити механізми регулювання банківської діяльності, зокрема шляхом розширення інструментарію регуляторного впливу; встановлення законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих процедур виведення банку з ринку; визначення механізмів відшкодування збитків тощо.  
Вдосконалення системи реалізації арештованого майна через ДП «СЕТАМ»
Наразі існує низка проблемних питань, які потребують додаткового обговорення та пошуку шляхів їх вирішення. Зокрема, це стосується: необґрунтованої відмови у допуску учасників до участі в торгах; припинення торгів з підстав, що не передбачені законодавством; неповноти інформації в описі лота; неврегульованості порядку підтвердження інформації про сплату гарантійного внеску; некоректного відображення в пошуковій частині системи області місцезнаходження майна тощо.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань регулювання банківської діяльності»
Проектом передбачається внесення змін до законодавства України, зокрема щодо: повноважень НБУ у сфері банківського нагляду на консолідованій основі; процедур створення та ліцензування банків; умов придбання банком власних акцій; набуття істотної участі у банках та вимог до структури власності банків; питань корпоративного управління у банках; системи внутрішнього контролю та управління ризиками в банках; організації банківського нагляду в частині встановлення/розширення повноважень Національного банку України; положень щодо пов’язаних з банком осіб; вимог до капіталу банку; окремих аспектів у сфері фінансового моніторингу; особливостей здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку, який є стороною одного або кількох деривативів та/або учасником проведення операцій з цінними паперами та/або валютними цінностями, укладених/проведених відповідно до генерального договору тощо.
Особливості виконання кредитних зобов'язань на тимчасово неконтрольованих територіях
Пропонується внести зміни до Цивільного та Господарського кодексів України щодо виконання зобов'язань, зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо відповідних визначень, а також до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" щодо видачі сертифікатів про форс-мажорні обставини для стабілізації роботи підприємств, які мають по суті безнадійну заборгованість перед банками, що дозволить оптимізувати їх роботу
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні", № 6540 від 06.06.2017 р., внесений Кабінетом Міністрів України
Законопроектом пропонується розширити коло осіб, які можуть захистити свої права за допомогою альтернативного способу врегулювання спорів – третейського судочинства. Встановити спеціальні вимоги до третейських судів, які розглядатимуть справи про захист прав споживачів. А також встановити додатковий спосіб забезпечення виконання зобов’язань – право довірчої власності. Запровадити прискорений механізм розгляду проваджень у справах про банкрутство у випадку наявності мажоритарного конкурсного кредитора або ж банкрутства боржника, майно якого перебуває у заставі. Встановити додаткові механізми захисту прав та охоронюваних законом інтересів міноритарних акціонерів та виключити необхідність проставляння відбитку печатки на документах, які будуть подаватися до органів державної влади.
Проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», № 9055 від 06.09.2018

Законопроектом визначаються правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні, зокрема, завдання адвокатури, правовий статус адвоката, гарантії адвокатської діяльності, умови доступу до професії, створення та функціонування органів адвокатського самоврядування тощо.

Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій права працівника на приватність та таємницю кореспонденції)», № 8037 від 14.02.2018

Законопроектом пропонується встановити у Кодексі законів про працю України додаткові гарантії захисту права працівників на повагу до приватного життя та таємниці кореспонденції

Проект Закону «Про відновлення довіри споживачів кредитних послуг – фізичних осіб до банківської системи України», № 6721 від 13.07.2017
Законопроектом передбачено, що реструктуризації підлягають усі кредити, отримані фізичними особами та фізичними особами-підприємцями для придбання будь-якого майна та розширення бізнесу, без обмеження суми заборгованості. Заборгованість за кредитами конвертується за офіційним курсом НБУ на дату укладання кредитного договору. Курсова різниця списується банками.
Проект Кодексу України з процедур банкрутства, №8060 від 26.02.2018
Метою законопроекту є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, тощо.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування», № 6027-д від 31.07.2017
Даний законопроект розроблений банківською спільнотою та направлений на законодавче врегулювання прогалин, що використовуються боржниками для уникнення виконання своїх зобов’язань. Законопроектом пропонується усунути схеми незаконного виведення майна з-під обтяження банку; вдосконалити позасудові інструменти; урегулювати окремі питання, що виникають між кредитором та спадкоємцем боржника у процесі спадкування; визначити чіткі умови припинення поруки, тощо.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації», № 9236 від 23.10.2018

Законопроектом пропонується: надати можливість спільного проведення процедури фінансової реструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами (йдеться про групу юридичних осіб під спільним контролем (стандарт МСФЗ), але мають різних (неспільних) кредиторів;

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» (щодо звільнення від сплати та штрафних санкцій пенсіонерів у випадку затримки виплати пенсії Пенсійним фондом України)», № 9006 від 30.07.2018
Законопроектом пропонується доповнити статтю 12 Закону України «Про споживче кредитування» новою частиною щодо звільнення споживача від сплати споживчого кредиту, неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит у випадку затримки виплати пенсії Пенсійним фондом України на період до повного погашення виплати пенсії.
Проект Закону України «Про внесення змін до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування», № 9304 від 20.11.2018
Метою законопроекту є приведення норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» № 2478-VIII у відповідність із статтею 58 Конституції України та захист конституційних прав валютних позичальників. Зокрема, даною законодавчою ініціативою пропонується застосовувати Закон № 2478-VIII виключно до відносин, що виникли після введення його в дію.
Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи", реєстр. № 2571 від 11.12.2019, та альтернативні до нього проекти законів
Істотні зміни в регулюванні ключових питань діяльності банків. Зокрема, зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 
«Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Кодексу з процедур банкрутства щодо недопущення скасування мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, без прийняття спеціального закону»
Згідно пояснювальної записки, скасування мораторію, повинно вирішуватись окремим спеціальним законом, а не в загальному порядку в зв’язку з прийняттям Кодексу. У зв’язку з цим, законопроектом пропонується виключити з Кодексу положення про скасування мораторію.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення процедур банкрутства», № 7448 від 26.12.2017

Законопроектом вносяться зміни до Законів України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Закону України «Про судовий збір»

Нормативне врегулювання питання щодо можливості заміни сторони в арбітражних провадженнях
Запропоновані зміни спрямовані на забезпечення можливості та процедури заміни сторони арбітражного провадження її правонаступником, мінімізацію витрат учасників міжнародного комерційного обороту на врегулювання спорів.
 
Проект Закону «Про внесення змін до статті 605 Цивільного Кодексу України щодо припинення зобов'язання прощенням боргу», № 7145 від 28.09.2017

Законопроектом вносяться зміни до статті 605 Цивільного Кодексу України щодо припинення зобов’язання шляхом прощення боргу, а саме пропонується встановити договірну форму прощення боргу, а також випадки неможливості застосування прощення до певних видів зобов’язань.